ДепартаментТеатър

проф. Виолета Дечева, д.н.

проф. Виолета Дечева, д.н.

e-mail: vdetcheva@nbu.bg

проф. Виолета Дечева, д.н.

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на изкуствознанието

Образование: театрознание в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”; българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”; специализация по театрознание в Freie Universität (FU) – Berlin (стипендиант на Central European University)

Основни изследователски интереси в областта на: теорията и историята на театъра на 20 век, рецепцията на немскоезична драматургия; историческите изследвания с фокус върху съучастието на театъра при създаването на образите на националното и отношенията му с политическото; театър и комунизъм
Допълнителни изследователски интереси в областта на: теорията и историята на изкуствата и културата на 20 век; пърформанс

Възможности за експертиза в областта на: театрознание, литературознание, изкуствознание, история на културата, медиазнание

Преподавателски интереси в областта на: история и теория на театъра, театрална антропология, медии и култура, литература и театър, пърформанс

Членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и награди:
• От 2009 - член на Международната федерация на театралните изследователи (International Federation for Theatre Research- IFTR)
• От 2007- член на Международната асоциация на театралните критици (International Association of Theatre Critics- IATC)
• Oт 1994 - член на Съюза на журналистите в България (СЖБ)
• 2006 - 2009 член на редакционния състав на Годишник на Народен Театър „Ив.Вазов”
• 2005 - 2012 - член на редакционния състав на Изкуствоведски четения (Институт за изследване на изкуствата)
• член на редакционния състав на „Пирон”, Софийско студентско електронно списание за изкуства и култура, издава МП "Изкуства и съвременност", СУ “Кл. Охридски”, http://piron.phls.uni-sofia.bg
• 2012 - награда за критически текст на САБ (съвместно с екип от БАН)
• 1995 – награда за критически текст на САБ
etc.

Участие в национални и международни проекти:
• 2014/2015 - Политическото в театъра, LANDIS & GYR STIFTUNG, Schweiz
• 2011 - Пренасочване на националната идентификация от комунистическия режим в България 1944 – 1950, Център за Академични изследвания – София (Center for Advanced Study-Sofia)
• 2011 – Новите форми на политическото в театъра, Freie Universität (FU) – Berlin; DAAD Grand
• 2008 – Театърът в процеса на глобализация: Югоизточна Европа и Германия - Freie Universität (FU)-Berlin; DAAD Grand
• 2003 – Театър, посткомунизъм, глобализация, Freie Universität (FU) - Berlin; DAAD Grand
• 2001-2003 – 100 Години Народен театър „Иван Вазов” (проект съвместно с Р.Попилиев, В.Стефанов, Кр.Тошева)
• 1997 - 99 – Предизвестената смърт на политическия театър (Българският театър между идеологията и патриархалността), Централен Европейски Университет – Будапеща (Central European University – Budapest) RSS Grand - N 509/1997
• 1998 - 2002 – Австрия и България в началото и края на 20 век – СУ „Кл.Охридски” и Университет Виена

По-важни публикации:

A) Книги

1. Дечева, В. (2015): На фокус Dimiter Gotscheff. София: Изток-Запад. 288 с. (съвместно с Каприев, Г.)
2. Дечева, В. (2014): Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. ІІ част. София: Flamingo Black Publishing, 2014. 326 с.
3. Дечева, В. (2013): Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. І част. София: Black Flamingo Publishing, 2013. 511 с.
4. Дечева, В. (2011): История на българския театър между двете световни войни, София: БАН, 2011, с. 291-393. (Съвместно с Попилиев, Р., Йорданов, Н., Николова, К., Спасова, Й.)
5. Дечева, В. (2006): Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни. София: Просвета, 2006, 320 с.
6. Дечева, В. (2004): Сто години Народен театър “Иван Вазов”. София: Дамян Яков, 2004, 420 с. (Съвместно със Стефанов, В., Попилиев, Р., Тошева, Кр.)
7. Дечева, В. (2003): Актьорът като автор и произведение на изкуството. София: СУ «Св.Кл.Охридски». 2003, 176 с.
8. Дечева, В., (2003): Режисьорите на 90-те. София: Фондация Култура и В.Траянов. 2003. 320 с. (Съвместно с Вандов, Н.)
9. Дечева, В., (2002): Авторът и неговия интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. София: Сонм, 2002. 200 с.
10. Дечева, В., (2001): Театърът на 90-те. София: Сонм. 2001. 344 с.
11. Дечева, В., (1999): Българският театър – извори и документи (1880-1900). София: Изд., СУ Кл.Охридски. 1999. 663 стр. (В съавторство с Кр.Тошева и Св.Байчинска. )

B) Научни списания, сборници и поредици

1. Дечева, В. (2015) Институционалният натиск върху актьорското тяло. – В: „Тялото при социализма“, София: Рива, под печат
2. Дечева, В. (2015) Любов и драма: Драматургични и сценични парадигми. В: “Любовта при социализма образци, образи, табута”. Съставител Даниела Колева. София: ЦАИ, с.19-53
3. Дечева, В. (2015) Отношенията между текст-актьор-пространство в алтернативния театър. В: Alternative Theatre in Eastern Europe after the Fall of Communism. Coeditors:V.Warner and D.Manole. Под печат
4. Дечева, В. (2014) Постмодерни игри след 1989: Деконструиране на символния свят на комунизма в театъра. - В: Кодовете на комунизма в посткомунизма. София: НБУ, 2014, с. 77-93
5. Detcheva, Violeta (2013) Redirecting National Identification by the Communist Regime in Bulgaria 1944–1950 , CAS Sofia Working Paper Series, Issue 5/2013 http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0880a0c8-89d9-47da-b7a0-41e6e1f5821e&articleId=e41b56a1-5c2d-415b-81a2-f0c6da810f16
6. Дечева, В. (2013) Въображението като инструмент за създаване на дистанция в съвременния театър: Как е възможна критическата перспектива?, - В: Следва, бр. 23, НБУ, 2013. 53-66 с. http://piron.culturecenter-su.org/%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7/
7. Дечева, В. (2013) Публиката и натискът на масовата култура през късния комунизъм. В: Изкуствоведски четения 2011. Институт за изследване на изкуствата-БАН. София, 2013, с. 425-430 с.
8. Дечева, В. (2013) Зрителят като център на театралната ситуация.- В: Изкуствата, пазарът, публиките. Сборник от Научна конференция на Институт за изследване на изкуствата-БАН. С. 2013, с.55-65
9. Дечева, В. (2013) Хамлет и фигурата на интелектуалеца в мита на Модерността. В: Peregrinations of the text, СУ „Св. Кл.Охридски”, 2013, 34-44 с.
10. Дечева, В. (2013) Значението на популярната култура и кинематографичната образност за спектаклите на Юрий Яковлев в Народния театър „Иван Вазов”- В: След пожара в Русия. Изд. Ивис. София, 2013
11. Дечева, В. (2013) Политическото писане в драмата:Цветан Марангозов, В: „Цветан Марангозов в литературата, политиката, театъра и киното”, НБУ, под печат ; Цветан Марангозов и политическото писане в драмата – В: Българският модернизъм, БАН- http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/violeta_d
12. Дечева, В. (2013) Иглените уши на рецептивната свобода: Брехт и Дюренмат или идеологическите филтри на „размразяването”. В: 1962, София: НБУ, Департамент „Нова българистика”. 155-175 с.
13. Detcheva, V. (2013) Das Körpergedächtnis. In: Arbeitsbuch 22. Theater der Zeit. Dimiter Gotscheff . Dunkel das uns blendet . S.102-105
14. Дечева, В. (2012) Политика и движение в постдраматичния театър. - В „Пирон”, есен-пролет, бр. 5/2012, http://piron.phls.uni-sofia.bg/broj-5-2012
15. Дечева, В. (2012) Защо социализмът обича драмата?Идеологическият канон на социализма и неговите контролиращи драмата и репертоара филтри. - В: Изкуствоведски четения 2010. София: Институт за изследване на изкуствата-БАН. 2012
16. Detcheva, V. (2011) Zwischen dem toten Strand der Ideologie und dem kalten Tee des Hedonismus. - In: Die neue Freiheit – Perspektiven des bulgarischen Theaters, Hrsg. von Dorte Lena Eilers, Anna Volkland und Holger Schultze, 2011, Theater der Zeit, S. 22-36
17. Дечева, В. (2011) Национално и универсално: Разбирането за национална култура и за национален театър на Пенчо Славейков в „Национален театър” и на Иван Андрейчин в „Книга за театъра”. - В: 1910, София: НБУ, 2011, с.115-130
18. Дечева, В. (2011) Новата ситуация в театъра след 1989: Между мъртвия пясък на идеологията и студения чай на хедонизма. – В: Littera and Linguea, E-Journal, СУ „Св.Кл.Охридски”, есен, 2011, http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/summer-2011/666-vdecheva-summer-2011
19. Дечева, В. (2011) 90-те: Режисьорът се завръща. Краят на фигуративната режисура. В: - Проблеми на изкуството, 2011/3, стр. 30-34
20. Дечева, В. (2011) Новата ситуация в театъра след 1989. - В: Гестус. София. 2011. Стр. 31-51
21. Дечева, В. (2011) Национално и универсално. - В: Годишник на НТ „Ив.Вазов”. София: 2010. стр. 115-130
22. Detcheva, V. (2010) Le drame bulgare conteporain (Фрагментаризирането на субекта: Новата българска драма след 1989.) - В: Revue des études slaves, l'Institut d'études slaves et le Centre d'études slaves - unité mixte de recherche Université Paris-Sorbonne – CNRS, LXXXI/2-3, 2010, p. 281- 295.
23. Дечева, В. (2010) „Няма нищо, няма нищо”: Конфликти и конфликтност в Брехтовите представления на Леон Даниел. - В: Сборник материали от юбилейна научна конференция „60 години театър „Българска армия”. София. 2010. с.100-111
24. Дечева, В. (2010) Как медиите консумират изкуствата? – В: Култура. Медии. Публичност. София: СУ “Св. Кл.Охридски”. 2010. Стр. 136-148.
25. Дечева, В. (2010) Нормата или къде минава границата. – В: Ек, № 2/2010, стр. 20-22.
26. Дечева, В. (2009) Естетики и стилове в българския театър след 1989 г. – В: Проблеми на изкуството: Българският театър след 1989г., бр.04/2009, София: Институт за изследване на изкуствата-БАН, стр. 26-32
27. Detcheva, V. (2009) Wie Stanislawski ins Koma fiel und wieder erwachte, in: © nachtkritik.de 2009, // http://nachtkritik-spieltriebe3.de/index.php/de/alek-popov/theaterlandschaft-bulgarien
28. Дечева, В. (2009) Как навиците на възприемане на медиализираната реалност променят театър?Новият политически и метафизически театър: два радикални отговора. - В: Следва, бр.21/2009, София: НБУ
29. Дечева, В. (2009) Новата ситуация в българския театър. Поетичната аскеза „Сфумато”. – В: Театрална работилница „Сфумато”, София. 2009. Стр.11-12
30. Дечева, В. (2008) Театърът в процеса на глобализация: Ефекти върху националната култура и Народния театър като национален институт, Литературата, 2008, СУ «Кл.Охридски»
31. Дечева, В. (2009) Театралният период на Панчо Владигеров при Райнхард . - В: Изкуствоведски четения. София: ИИ-БАН. 2009
32. Detcheva, V. (2008) Kurzschluss – Versuch über Gotscheffs Theater, In : Das Schweigen des Theaters – Der Regisseur Dimer Gotscheff. Berlin, 2008, Verlag Vorwerk 8. S.129-139
33. Дечева, В. (2008) Новата българска драма в началото на 21 век:Фрагменти. - В: Изкуствоведски четения. София: ИИ-БАН. 2008
34. Дечева, В. (2008) Малка театрална библиотека: за превода на немскоезичната драма като цялостен проект. - В: “Биобиблиография -Владко Мурдаров”, С.2008, НБ “Св.св.Кирил и Методий”
35. Detcheva, V. (2008) “Trauma-Therapie“ (“Терапия на травматичното съществуване”). – В: Theater der Zeit, 2008/4
36. Дечева, В. (2008) Театралната 1907. - В: 1907. Годината на интелигентите, Литература и автономия, началата на модернизма. София: НБУ и “Сиела”. 2008
37. Дечева, В. (2007) Драма, репертоар, идеология в театъра на социализма. - В: Ето, 2007/1
38. Дечева, В. (2007) Новият превод на “Хамлет”. - В: “Език и литература”, 2007, N 3-4. стр. 135-145
39. Дечева, В. (2007) Европейска ли е новата българска драматургия? – В: Европейските измерения на българския театър. Враца, ДКТ-Враца, 2007, стр. 14-21
40. Дечева, В. (2007) Към проблема за затруднената рецепция на Брехт. - В: Изкуствоведски четения. София: Институт за изкуствознание-БАН. 2007
41. Дечева, В. (2006) Сценичните образи на националната кауза. - В: Изкуствоведски четения. София: Институт за изкуствознание-БАН, 2006. Стр. 66-70
42. Дечева, В. (2006) Родно и масово или как сцената канонизира “Албена” и “Майстори”? в: © Електронно списание LiterNet, 12.10.2006, № 10 (83),
43. Дечева, В. (2006) Сценичното тяло и играта на идентичности. В: Род и ред, София:СУ “Св.Кл.Охридски”, 2006. стр. 54-72
44. Дечева, В. (2006) Кого среща Берлинската театрална среща. - В: Лик, №05/2006, стр. 34-36
45. Дечева, В. (2006) Разглезената мърла Хеда Габлер или Идеологията на успеха. - В: Лик, №06/2006, стр. 35-36
46. Дечева, В. (2005) Вазовите ”Хъшове” разказват столетната история на Народния театър. – В: Ек, №01/2005. Стр. 2-7
47. Дечева, В. (2005) Институцията театър в публичността на модерното общество и романтическата идеология на спектакъла през 19 век. - В: Следва, 2005, № 11, стр. 40-52
48. Дечева, В. (2005) За българската модерност в яйцето на драмата (Драматургията на Константин Илиев. - В: сп. Лик, №8/2005, стр. 30-33
49. Дечева, В. (2005) Народният театър – глобално-локални проблеми, теоретична конференция "100 години Народен театър" 2-3 юни 2005, Фестивален и Конгресен център – Варна, http://www.theatrefest-varna.org/05/bg/txtsonline.html, http://www.theatrefest-varna.org/05/bg/txtdecheva.html
50. Дечева, В. (2005) Ръката на режисьора или «Мъртвешки танц» от Стриндберг като модернистичен сценичен изказ. - В: Изкуствоведски четения, С., 2005, Институт за изкуствознание-БАН.
51. Detcheva, V. (2004) Ideologische und kulturelle Filter: Über die bulgarische Rezeption der Stücke von Friedrich Dürrenmatt in der 60-er Jahren. - В: “Dürrenmatt in Bulgarien”, Neuchatel, Schweiz und Sofia, Bulgarien. С., 2004, 136-146
52. Дечева, В. (2005) Народният театър “Иван Вазов”: Глобални и локални проблеми през 21 век. - В: Проблеми на изкуството, 2005, №2.
53. Дечева, В. (2004) Режисьорът в библиотеката на Хрисан Цанков. - В: Изкуствоведски четения, С, 2004
54. Дечева, В. (2004) Чехов – от другата страна на драмата: Чехов в българския посткомунистически театър. - В: Диалог с Чехов: 100 години по-късно. 2004, Изд. СУ “Кл.Охридски”, С., 2004
55. Detchewa, V. (2004) Grezeczny teatr. - В: Dialog, 2004, 8, 156-166
56. Detchewa, V. (2003) Teatr ciszy. - В: Opcje, Gornoslaskie Centrum Kultury w Katowicach, 2003, №2, 46-50.
57. Detchewa, V. (2003) Krysysowe dziesieciolecie teatru bulgarslego. - В: Opcje, (Poland Gornoslaskie Centrum Kultury w Katowicach), 2003, №2, 38-46.
58. Дечева, В. (2003) Езикът на националния мит. Постановките на Н.О.Масалитинов на “Майстори” и “Албена” през 20-те години на 20 в. - В: Проблеми на изкуството, 2003, 1.
59. Дечева, В. (2001) В огледалото на идеологиите: “Франк V” от Фр. Дюренмат. - В: Следва, 2001, № 2
60. Дечева, В. (2001) История, мит, субект в драматургията на Фридрих Дюренмат и Хайнер Мюлер. - В: Демократически преглед, 2001, №3, 270-280.
61. Дечева, В. (2001) Към понятието “политически театър”. - В: Проблеми на изкуството, 2001, № 2.
etc.

C) Научни издания и енциклопедии: авторски статии, съставителства, предговори, научна редакция

1. Х.-Т. Леман, Постдраматичният театър. София: НБУ и Панорама+, 2015 (научен редактор)
2. The Cambridge Encyclopedia of Stage Actors and Acting, Ed.: Simon Williams, 2015 (ISBN: 9780521769549) (автор на 8 статии, 1 750 думи, 12 200 зн.) http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/arts-theatre-culture/drama-and-theatre-general-interest/cambridge-encyclopedia-stage-actors-and-acting
3. Бягащи реалности, в: Господинов, Г., D.J., пиеси, С., 2010, 102-106
4. Енциклопедия на българския театър, Труд, 2005, 2008 – автор на част от статиите (540 000 знака, 420 единици)
5. Енциклопедичен речник на литературните термини, С., 2001, изд, Хейзъл-DUDEN, 544 S. (научен редактор)
И др.

D) Специализирани и културни издания:

Pецензии за книги
1. Във война със себе си. - Сара Кейн. „Събрани пиеси”. Превод от английски Владимир Левчев. ИК „Алтера”. С., 2012 – Култура, Бр. 2 (2708), 18 януари 2013
2. "Fremdes Europa?" Sebstbilder und Europa-Vorstellungen in Bulgarien (1850 - 1950). Petar Petrov, Katerina Gehl, Klaus Roth (Hg), Berlin, Lit Verl., 2007 / Проблеми на изкуството, XLII, 2009, N 3, с. 56-57
3. Наследството на Хрисан Цанков. / Пробл. изкуството, XXXVIII, 2005, N 2, с. 60-61.
4. "Просто сложно" или отново Бернхард. Култура, XLIX , N 28, 22 юли 2005, с. 4. За: Бернхард, Томас. Прочутите : Пиеси / Томас Бернхард ; Прев. от нем. Владко Мурдаров - Пловдив : Пигмалион, 2005.
5. За Радичковата дума като жест. Култура, L, N 8, 3 март 2006, с. 1. За: Попилиев, Ромео. Драмите на Йордан Радичков или едновременното неедновременно : [Изследване] / Ромео Попилиев - С. : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2005.
6. 60 години по-късно: спомени, снимки и факти. Култура, L, N 33, 29 септ. 2006, с. 3. За: Вандов, Никола и др. [Шестдесет] 60 години Столичен куклен театър: 1946 - 2006 / Никола Вандов, Веселина Гюлева, Кремена Димитрова - С. : ИК Валентин Траянов, 2006.
7. Ерос и Етос. Култура, L, N 29, 8 септ. 2006, с. 2. За: Димитров, Людмил. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от XIX век. Херменевтика на канона / Людмил Димитров - С. : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006.
8. Пластичният човек. Култура, LI, N 29, 27 юли 2007 за: Галсеран, Жорди. Театър х 3: Пиеси / Жорди Галсеран ; Прев. от каталонски Нева Мичева. / Панорама плюс, 2007.
9. Безкрайните игри на Пирандело. Култура, LI, N 19, 18 май 2007, за: Дончева, Антоанета. Маската - свобода и затвор : Драматургията на Луиджи Пирандело / Антоанета Дончева - С. : Изток-Запад, 2007.
10. Имаш вече изречение. Имаш вече Хандке. Култура, LI , N 21, 1 юни 2007, за: Хандке, Петер. Блус под земята и още 8 пиеси / Петер Хандке ; Състав. и прев. Владко Мурдаров - С. : Рива, 2007
11. Хандке: повтарящ се мотив. Култура, LI, N 42, 7 дек. 2007, за: Хандке, Петер. Игра на въпроси и още 5 пиеси / Петер Хандке ; Състав. и прев. от нем. Владко Мурдаров - С. : Рива, 2007
12. Брехт? Най-сетне!. За „Ранният Брехт". Пиеси. Подбор и превод Владко Мурдаров. Издателство ‛Рива‛. София, 2008.Култура, LII, N 28, 25 юли 2008, с. 2.
13. Най-важна е истината. За: Finzi. Michael Eberth. Theater der Zeit: backstage. Berlin, 2009. Култура, LIII, N 25, 3 юли 2009, с. 1.
14. Крехките плоскости на [Елфриде] Йелинек. Култура, LI, N 1, 12 ян. 2007, с. 4., за "Няма нищо. Малка трилогия на смъртта", С., Рива, 2006.
15. За театралната литература [у нас]. Култура , XLIX, N 30, 9 септ. 2005,с. 2.
16. Новият [превод на] "Хамлет" [от Уилям Шекспир, дело на Александър Шурбанов]. Култура, L, N 16, 28 апр. 2006, с. 1.
17. Малка театрална Русия. "Гестус". Театрален алманах. С., Фондация "Идея за театър", 2006. Съставител на броя д-р Майя Праматарова, Култура, N 11 (2450), 23 март 2007 с. 1.
18. Кризата и мълчанието. За: „Нови драми” от Елфриде Йелинек. Съставителство и превод от немски Владко Мурдаров. Издателство „Рива”, 2009. Култура, № 4 (2576), 05 февруари 2010, с. 1.
19. За кого бие сърцето на новия полски театър? За: Театрален алманах „Гестус”. Издава Фондация „Идея за театър”. София. 2009. Култура, № 44 (2571), 17.12.2009
20. Ким в супата,за Томас Бернхард. Събрани пиеси в два тома. Превод от немски Владко Мурдаров. ИК Рива. София. 2010 Култура, бр. 33, 01.10. 2010
21. Черно фламинго в България? Култура Брой 2 (2620), 21 януари 2011
и множество статии и рецензии за театрални артефакти в специализираната културна преса