ДепартаментТеатър

Конкурси

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 26 от 28.03.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование област 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (класически, съвременни танцови техники и танцов театър). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 26/28.03.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Анна Людмилова Пампулова

  • Зала
    -

Прикачени файлове