ДепартаментТеатър

Конкурси

Академична длъжност доцент, ДВ. бр. 47/14.06.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 47/14.06.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Ася Христова Иванова

  • Зала
    -

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 26 от 28.03.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование област 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (класически, съвременни танцови техники и танцов театър). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 26/28.03.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Анна Людмилова Пампулова

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    18.09.2017 / 13:30
  • Зала
    303, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове